Czyny nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do domen internetowych

W kontekście problematyki domen internetowych w odniesieniu do Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r, Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) należy wskazać na art. 5 wymienionej ustawy, zgodnie z którym za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się działanie polegające na takim oznaczeniu przedsiębiorstwa, „które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa”. Odnośnie domen internetowych, które służą do oznaczenia przedsiębiorstwa, znaczenie na podstawie wyżej wymienionej ustawy będzie miało wcześniejsze użycie danego znaku, nie zaś udzielenie ochrony prawnej na znak.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest również działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, powodujące naruszenie lub tylko zagraża interesom przedsiębiorcy lub jego klienta. W odniesieniu do ochrony prawa do domeny ważniejsze znaczenie niż Prawo własności przemysłowej mają przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Domena może być używana jako znak do oznaczenia działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę w internecie.

Jeżeli dojdzie do naruszenia lub zagrożenia interesu przedsiębiorcy spowodowane czynem nieuczciwej konkurencji ustawodawca przyznał poszkodowanemu wiele roszczeń. W artykule 18 ustawy wymieniony został katalog obejmujący:

  • żądanie zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków;
  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Roszczenie te mogą być kumulowane z roszczeniami, które przysługują uprawnionym do znaków towarowych na podstawie Prawa własności przemysłowej. Jednakże przysługują te prawa również podmiotom, które nie zarejestrowały znaku.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1243

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót