Jak przetwarzać dane osobowe

Zgodnie z Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), stosuje się przepisy tej ustawy, o ile ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowi inaczej. W art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych określa w jaki sposób powinna być wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych tzw. oświadczenie woli, co nie wyklucza możliwości udzielenia jej przykładowo przez zaznaczenie tzw. checboksa (znacznika) na stronie administratora danych.

W każdym czasie wyrażona zgoda może zostać odwołana. Również z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych wiąże się zakaz przesyłania niezamówionej informacji handlowej, która kierowana jest do określonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jest to tzw. spamming. Rozsyłanie takiego typu informacji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zarówno wtedy, gdy przesyłany jest do osób fizycznych, jak i do osób prawnych, w przypadku których nadawca nie może ustalić tożsamości.

Usługodawca, którego należy rozumieć jako osobę fizyczną , osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną, ma możliwość przetwarzania danych osobowych usługobiorcy w celu i zakresie tylko pod warunkiem, jeżeli jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: nazwisko i imiona usługobiorcy, numer ewidencyjne PESEL- jeżeli numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy, adresy elektroniczne usługobiorcy. Na usługodawcę został nałożony obowiązek zapewnienia usługobiorcy dostępu do informacji o podmiocie, któremu powierzył on przetwarzanie danych, również o zakresie i zamierzonym terminie ich przekazania.

Usługodawca przetwarzający dane osobowe usługobiorcy ma obowiązek zapewnienia usługobiorcy dostępu do aktualnej informacji o:

  • możliwości korzystania z usługi, która świadczona jest drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu,
  • udostępnionych przez usługodawcę środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez uprawnionych,
  • podmiocie, któremu powierzone zostało przetwarzanie danych oraz ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli zawarta została przez usługodawcę umowa o powierzenie do przetwarzania danych z tym podmiotem.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1158

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót