Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w internecie

Ochronę i przetwarzanie danych osobowych w internecie regulują dwie ustawy. Są to Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), która ma szczególne znaczenie w zakresie rozdziału 4, gdzie wprowadzone zostały regulacje wobec postanowień ustawy o ochronie danych osobowych. Istotne znaczenie ma także rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Za dane osobowe według ustawy o ochronie danych osobowych uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą taką jest ktoś, kogo tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określające jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Aby sprawdzić, czy mamy do czynienia z danymi osobowymi należy sprawdzić kiedy - z perspektywy zaliczania informacji jako danych osobowych - możliwe jest ustalenie tożsamości osoby, której dotyczy dana informacja, tzn. kiedy informacja umożliwia określić tożsamość osoby. Informacje, które bez większego wysiłku, bez nieproporcjonalnie dużych nakładów dają się „powiązać” z konkretną osobą, szczególnie przy wykorzystaniu osiągalnych źródeł, które są powszechnie dostępne, również zaliczają się do danych osobowych. Natomiast nie kwalifikują się do danych osobowych informacje, których „powiązanie” z oznaczoną osobą nie jest łatwe do zdobycia oraz wymaga nadzwyczajnych nakładów.

Różne informacje z różnych dziedzin życia mogą mieć charakter danych osobowych pod warunkiem, że istnieje tylko możliwość powiązania ich z oznaczoną (np. takie „niezależne okoliczności” jak imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, cechy nabyte np. wykształcenie, posiadane uprawnienia; sytuacja majątkowa, zainteresowania, cechy osobowościowe).

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1163

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót