Polityka bezpieczeństwa w sieci

Podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych w internecie zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń danych oraz do sporządzenia podstawowych dokumentów, które będą regulować zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych. Podmiot, który przetwarza dane powinien przygotować politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Polityka bezpieczeństwa powinna zawierać:

 • wykaz budynków, pomieszczeń bądź części pomieszczeń, które tworzą obszar gdzie przetwarzane są dane osobowe;
 • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;
 • opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych oraz powiązania między nimi;
 • sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;
 • określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

Instrukcja powinna zawierać:

 1. procedury jakie są przy nadawaniu uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;
 2. stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem;
 3. procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu;
 4. procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania;
 5. sposób, miejsce i okres przechowywania: elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych, o których mowa w pkt 4,
 6. sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, o którym mowa w pkt III ppkt 1 załącznika do rozporządzenia;
 7. sposób realizacji wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia;
 8. procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1130

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót