Prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych

Prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) osobowych jednym z przysługujących praw osobie, której dane dotyczą, jest prawo do informacji i kontroli przetwarzanych danych. Każda osoba, której dane są przetwarzane w zbiorze ma prawo nie częściej niż raz na 6 miesięcy uzyskać od administratora danych wyczerpujące informacje na temat jej danych. Uprawnienie to wiąże się z obowiązkiem udzielenia takiej informacji, który spoczywa na administratorze, wynika to z art. 33 powoływanej ustawy.

administrator powinien poinformować osobę zwracającą się z taką prośbą m.in. o istnieniu zbioru, swojej nazwie i siedzibie, źródle, z którego informacje pochodzą, od kiedy wykorzystuje dane osobowe, celu, zakresie i sposobie wykorzystywania danych zawartych w zbiorze, o sposobie udostępniania a także o ich odbiorcach.

administrator powinien także udzielić osobie zainteresowanej informacji o treści posiadanych danych na jej temat. Jednakże nie oznacza to prawa wglądu tej osoby do dokumentów ani nie jest podstawą do ich wydania. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko w sytuacji, kiedy spowodowałoby to ujawnienie informacji dotyczących tajemnicy państwowej, zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, zagrożenia podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa oraz istotnego naruszenia dóbr osobistych innych osób. Informacje powinny być udzielone w terminie 30 dni oraz powinna być udzielona w sposób zrozumiały, możliwe jest również udzielenie informacji pisemnej, jest to na wniosek osoby zainteresowanej. Należy zwrócić uwagę na art. 54 powoływanej ustawy, który przewiduje odpowiedzialność karną (karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku), która wymierzana jest za niedopełnienie obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o przysługujących jej prawach bądź nieprzekazanie tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w ustawie.

Następnym uprawnieniem wynikającym z ustawy jest prawo do poprawienia danych, żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zwrócenia się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania, sprostowania danych, nawet o ich usunięcie. Warunkiem jest wykazanie przez zainteresowanego o tym, że dane są niepełne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy bądź są już niepotrzebne do realizacji celu, dla którego były gromadzone. Zgodnie z art 35 ustawy administrator powinien uwzględnić żądania bez zbędnej zwłoki, chyba że ma to związek z danymi, których tryb uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania regulują odrębne ustawy. Jak wynika z art 35 ust. 3 ustawy administrator danych ma obowiązek poinformowania bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych o uaktualnieniu bądź sprostowaniu danych. W sytuacji gdy administrator nie uwzględni żądania osoby, której dane dotyczą, to ma ona możliwość wystąpienia do Generalnego Inspektora OchronyDanych Osobowych z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku.

Ważnym uprawnieniem jest możliwość wniesienia sprzeciwu (art. 31 ust. 1 pkt 8 ustawy). W momencie kiedy dane zostaną wykorzystane w oparciu o przesłanki wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, należy pamiętać o konieczności uwzględnienia sprzeciwu złożonego przez osobę, której dane są przetwarzane. Sprzeciw może być wniesiony, jeżeli administrator pod pretekstem wykorzystania danych w oparciu o przesłankę z art. 23 ust 1 pkt. 4 czyli gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego oraz przesłankę wymienioną w art. 23 ust 1 pkt 5 według, której przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu administratora albo odbiorcy danych i nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczy, a tymczasem ma zamiar przetwarzać je do celów marketingowych bądź przekazać je innemu administratorowi danych. Prawo sprzeciwu nie ma zastosowanie w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy podstawą przetworzenia jest realizacja obowiązku lub uprawnienia wynikającego z przepisu prawa, bądź też gdy przetworzenie danych ma na celu zawarcie lub wykonanie umowy między administratorem, a osobą której dane dotyczą.

Kolejnym uprawnieniem jest żądanie zaprzestania przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację osoby (art. 32 ust 1 pkt 7). Z uwagi na swoją szczególną sytuację każda osoba może wystąpić do administratora z żądaniem zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych. W przepisach nie jest sprecyzowane o jakie szczególnie okoliczności chodzi. Uzasadnione żądanie powinno być na piśmie skierowane do administratora danych. Żądanie takie może być wniesione tylko wtedy, gdy wykorzystanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego albo gdy jest to niezbędne do wykonania prawnie usprawiedliwionych celów, które realizowane są przez administratorów danych lub odbiorców danych pod warunkiem, że przetwarzanie nie narusza wolności i praw osoby, której dane dotyczą. W momencie kiedy wniesione zostaje takie żądanie, administrator danych ma obowiązek zaprzestania przetwarzania kwestionowanych danych osobowych bądź też bez zbędnej zwłoki przekazuje takie żądanie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, aby to on podjął decyzję w tej kwestii.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1939

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót