Przetwarzanie danych osobowych a e-mailing

Przetwarzanie danych osobowych a e-mailing

Jedną z zalet jego stosowania jest łatwa i tania metoda na wysyłanie komunikatów reklamowych oraz nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem.

Newslettery, które są rozsyłane pocztą elektroniczną do klientów są skutecznym sposobem na przekazanie informacji branżowych oraz wiadomości odnoszących się do promocji i nowości w ofercie. Niestety taka metoda posługiwania się pocztą elektroniczną w marketingiem bezpośrednim ma też swoje złe strony, ponieważ jest uciążliwe dla odbiorców z uwagi na blokowanie lub opóźnianie listów pożądanych przez odbiorcę, zakłócanie działania sieci, a także przesunięcie kosztów takich praktyk na dostawców usług internetowych i odbiorców korespondencji.

Powiększenie liczby odbiorców możliwe jest poprzez pozyskiwanie ich danych osobowych, w tym adresów poczty elektronicznej oraz rozsyłanie ofert drogą elektroniczną. Jednakże z tym związane są wymogi prawne dopuszczalności przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej, do których należą w szczególności poczta elektroniczna oraz komunikacja w systemie sms.

Przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej dotyczy wyłącznie osób fizycznych z uwagi na to, że ochrona danych osobowych stanowi przejaw ochrony prawa do prywatności. Ustawa o ochronie danych osobowych reguluje zasady postępowania przy przetwarzaniu danych, które zebrane są w systemach informatycznych oraz kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, a także w innych zbiorach ewidencyjnych. W obecnym stanie prawnym dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych tylko w następujących sytuacjach:

  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
  • jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, przez które uważa się w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  • zezwalają na to przepisy prawa;
  • jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy;
  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

Z powyższego wynika, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących marketingu bezpośredniego nie wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Nakaz uzyskania zgody na przesyłanie informacji handlowych do konkretnego odbiorcy poprzez skrzynkę pocztową ma charakter bezwzględny i obowiązuje wobec wszystkich podmiotów niezależnie od ich formy prawnej, do których ma być przesłana. Wynika on z zawartego w art 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204, z późn. zm.) zakazu przesyłania niezamówionej informacji handlowej do konkretnego odbiorcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Poprzez informację handlową rozumie się każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do reklamowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy bądź osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań uregulowanych w innych ustawach. Z definicji informacji handlowej wyłączone są informacje umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z dana osobą, a także informacje o towarach i usługach, które nie mają na celu osiągania efektu handlowego, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bezpłatnie i bez innych korzyści od sprzedawców, producentów i osoby świadczące różnego rodzaju usługi.

Zgoda może być udzielona w każdej formie, ale musi być wyraźna, nie może być domniemana czy dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Taką zgodę można w każdym czasie odwołać. Polski ustawodawca odnosząc się do rozsyłania korespondencji handlowej przyjął system opt-in, który wymaga uprzedniej zgody użytkownika (adresata) na otrzymywanie jakichkolwiek komercyjnych przesyłek wysyłanych przez określony środek komunikacji na odległość, natomiast w systemie opt-out kierowanie korespondencji byłoby możliwe do momentu wyraźnego sprzeciwu odbiorcy. Zgoda może dotyczyć otrzymana określonej lub wszelkiej informacji handlowej. Warunkiem do uzyskania blankietowej zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest jednak wyraźne stwierdzenie, że określony adresat wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkiej informacji handlowej.

Prowadząc działalność marketingową przez Internet taką zgodę można uzyskać poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę formularza internetowego, zaprenumerowanie newslettera czy też zapisanie się na listę mailingową. W interesie nadawcy jest otrzymanie zgody w taki sposób, aby w późniejszym czasie mógł udowodnić, że taką zgodę uzyskał, przykładem może być zrobienie odpowiedniego wydruku z systemu, który wskazuje na wyrażenie zgody. Dopuszcza się, aby w celu uzyskania zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych przesyłać na adres e-mail zapytanie o taką możliwość. Nadawca powinien podać w mailu dane, które umożliwią jego identyfikację oraz krótko scharakteryzować czego miałby dotyczyć ewentualna informacja. Taka wiadomość powinna zawierać prośbę o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej, należy jednak pamiętać, że taka prośba nie może sama w sobie zawierać cech informacji handlowej, nie powinna zawierać przekazu reklamowego, a e-mail powinien być przejrzysty, zwięzły i nie może wprowadzać w błąd. W celu uproszczenia odbiorcy wyrażenia swojej woli, nadawca może zamieścić w zapytaniu link, którego kliknięcie będzie równoznaczne, że adresat jest zainteresowany otrzymywaniem informacji handlowej na określony temat. Należy podkreślić, że w momencie umieszczenia odesłania do adresu strony www, na której znajduje się zaproszenie do składania ofert dotyczących sprzedaży towarów lub usług, będzie naruszeniem zakazu przesyłania niezamówionej informacji handlowej, wówczas informację taką należy uznać, że służy do osiągnięcia celu handlowego.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1405

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót