Spory o nazwę domen

Nazwa domeny może stać się znakiem towarowym poprzez pozyskanie prawa ochronnego lub powszechność używania. Co oznacza, że sama nazwa domeny nie jest przedmiotem praw podmiotowych i sama w sobie nie podlega ochronie prawnej, tylko dopiero jak stanie się znakiem towarowym jest chroniona prawem własności przemysłowej.

Poprzez zarejestrowanie przez abonenta konkretnej nazwy domeny dochodzi do powstania stanu wyłączności abonenta do posługiwania się nazwą domeny internetowej. Są przypadki, w których dochodzi do naruszenia dobra osoby trzeciej, z tym, że nie chodzi w tym przypadku o dobro w postaci samej nazwy domeny, lecz dobra chronione na mocy przepisów prawa, np. znak towarowy, utwór, dobra osobiste. W przypadku gdy te dobra zostaną osobie trzeciej naruszone, przysługują roszczenia określone w treści przepisów przyznających ochronę tym dobrom.

W Polsce alternatywne rozstrzyganie sporów dotyczących nazw domeny jest możliwe dzięki działalności dwóch sądów polubownych: Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Zasady postępowania przed sądem zostały unormowane analogicznie do przepisów k.p.c. regulujących ogólne postępowanie arbitrażowe. Warunkiem poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego musi dojść do podpisania przez obie strony klauzuli arbitrażowej. W sytuacji kiedy strona pozwana uchyla się od podpisania klauzuli, brak możliwości rozstrzygnięcia sporu w ramach postępowania arbitrażowego kompensowany jest negatywnymi konsekwencjami w sferze praw materialnych pozwanego. Na mocy regulaminu NASK niepodpisanie klauzuli arbitrażowej prowadzi do rozwiązania umowy pomiędzy NASK w odniesieniu do domen objętych przedmiotem sporu.

Kategorie:

Tagi:

Liczba wyświetleń: 1091

Podobne artykuły

Komentarze

« powrót