Blog - wpisy z tagiem dane osobowe

Prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych

Prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) osobowych jednym z przysługujących praw osobie, której dane dotyczą, jest prawo do informacji i kontroli przetwarzanych danych. Każda osoba, której dane są przetwarzane w zbiorze ma prawo nie częściej niż raz na 6 miesięcy uzyskać od administratora danych wyczerpujące informacje na temat jej danych. Uprawnienie to wiąże się z obowiązkiem udzielenia takiej informacji, który spoczywa na administratorze, wynika to z art. 33 powoływanej ustawy.

więcej »

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w internecie

Ochronę i przetwarzanie danych osobowych w internecie regulują dwie ustawy. Są to Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), która ma szczególne znaczenie w zakresie rozdziału 4, gdzie wprowadzone zostały regulacje wobec postanowień ustawy o ochronie danych osobowych. Istotne znaczenie ma także rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy[...]

więcej »

Jak przetwarzać dane osobowe

Zgodnie z Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), stosuje się przepisy tej ustawy, o ile ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowi inaczej. W art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych określa w jaki sposób powinna być wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych tzw. oświadczenie woli, co nie wyklucza możliwości udzielenia jej przykładowo przez zaznaczenie tzw. checboksa (znacznika) na stronie administratora danych.

więcej »

Polityka bezpieczeństwa w sieci

Podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych w internecie zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń danych oraz do sporządzenia podstawowych dokumentów, które będą regulować zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych. Podmiot, który przetwarza dane powinien przygotować politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

więcej »

Naruszenie prawa przez użytkownika w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Może dojść do sytuacji, gdzie osoba korzystająca z usług narusza przepisy prawa. Jeżeli usługodawca uzyska informacje o korzystaniu w sposób niezgodny z regulaminem bądź obowiązującymi przepisami przez klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treści tych informacji.

więcej »
« powrót